ТанцМАЙСТЕР
Некомерційний культурно-соціальний проект Всеукраїнський конкурс танцювального шоу
Відкрий Себе!

Договір публічної оферти

Приведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній чи юридичній особі. Згідно статті 633 Цивільного кодексу України, зазначений договір є публічним, тобто його умови однакові для всіх споживачів. При повній згоді з умовами договору потрібно здійснити оплату послуг. В такому випадку договір буде вважатися укладеним.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
(редакція від 01.09.2019)
Фізична особа-підприємець Рябченко Дмитро Васильович, іменований надалі «Виконавець», що діє на підставі державної реєстрації ФОП від 13.03.2017, № запису в Єдиному державному реєстрі 2480000000019385, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів: 2618500959, публікує ці Умови - публічну пропозицію (оферту) з надання продюсерських та інших супутніх послуг при організації шоу та інших видів відпочинку (далі - Договір).
1. ЗАГАЛНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить істотні умови договору на надання і використання Послуг.
1.2. Згідно ст. 642 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття зазначених нижче умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником.
1.3. З моменту здійснення акцепту Замовник вважається ознайомлений та погоджений з умовами даного Договору та відповідно до Цивільного Кодексу України вступає з Виконавцем в договірні відносини на умовах цього Договору
1.4. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору.
1.5. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Замовників, так і без нього (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція завжди знаходиться на Сайті Виконавця.
2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ
Поняття і визначення, що використовуються в Договорі, мають таке значення:
2.1. ПОСЛУГИ - складові частини організаційної діяльності, зазначені в Положенні, розміщеному на Сайті Виконавця.
2.2. ЗАМОВНИК - фізична або юридична особа, яка вчинила акцепт цієї оферти відповідно до ст. 1 Договору.
2.3. Сайт Виконавця — www.tanzmaster.info
2.4 ЗАЯВКА – письмове виявлення волі Замовника щодо надання йому послуг з організації даного заходу.
3. УМОВИ І ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Замовник відправляє на електронну адресу Виконавця Заявку за вказаною на Сайті формою на надання послуг з організації заходу.
3.2. На підставі отриманої Заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату послуги.
3.3. Після здійснення Замовником оплати рахунку та зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця даний Договір набуває чинності.
3.4. Виконавець приступає до виконання своїх зобов'язань з моменту надходження на його розрахунковий рахунок оплати за Послуги.
3.5. При замовленні Послуг, Замовник передає Виконавцю інформацію, необхідну для повного і якісного надання Послуг Виконавцем.
3.6. Замовник підтверджує, що інформація, яка надається при замовленні Послуг, є вірною і актуальною.
4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Власним акцептування Договору або оформленням Заявки Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі Виконавцю використовуватимуться в наступних цілях: для обробки Замовлень на отримання послуг з організації шоу, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця.
4.2. Для цілей, передбачених цим пунктом, Виконавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, електронну скриньку Замовника, а також відправляти sms- повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний телефонний номер.
4.3. Замовник дає Виконавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: використовувати персональні дані з бази даних Замовника (без додаткового повідомлення Замовника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Виконавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
4.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник зобов'язується:
5.1.1. Безумовно виконувати умови цього Договору і стежити за змінами і доповненнями до нього, публікуються на Сайті Виконавця.
5.1.2. Не наносити шкоди Виконавцю і третім особам.
5.1.3. Своєчасно оплачувати Послуги.
5.1.4. Виконувати в повному обсязі інші зобов'язання, передбачені цим Договором.
5.2. Замовник має право:
5.2.1. Відмовитися від надання Послуг Виконавця не пізніше, ніж за 7 днів до заходу. При цьому Виконавець здійснює повернення отриманих від Замовника коштів, за вирахуванням грошових коштів, витрачених на організацію заходу для даного Замовника.
5.2.2. Вносити зміни в інформацію, зазначену в заявці Замовника, не пізніше, ніж за 7 днів до заходу.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
6.1. Виконавець зобов'язується:
6.1.1. Забезпечувати надання Послуг в обсязі, відповідному сумі їх оплати Замовником.
6.1.2. Вести облік оплати Послуг.
6.1.3. Дотримуватися конфіденційності облікових даних Замовника. Виконавець має право повідомити вказані дані тільки компетентним державним органам або третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Переривати надання Послуг у разі порушення Замовником дисципліни, псування майна, несплати Замовником послуг Виконавця. При цьому сплачені Замовником суми перерахунку не підлягають.
6.2.2. Вносити зміни і доповнення до цього Договору шляхом публікації цих змін і доповнень на Сайті Виконавця.
7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7.1. Вартість Послуг визначається відповідно до прейскуранта, зазначеним у Положенні і на Сайті Виконавця.
7.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни на свої Послуги з повідомленням Замовника.
7.3. Послуги оплачуються Замовником на умовах попередньої оплати, при цьому спосіб передплати Послуг визначається Замовником самостійно з числа варіантів, запропонованих Виконавцем (готівковий або безготівковий розрахунок).
7.4. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата отримання Виконавцем сплаченої Замовником повної вартості Послуг.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, а також при вирішенні спорів, що виникли в процесі його виконання, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником тільки в межах сплачених, але не наданих Послуг.
8.3. Виконавець не несе перед Замовником фінансової відповідальності і не повертає Замовнику сплачені за цим Договором грошові кошти, в разі якщо Послуги були надані з вини Замовника, в тому числі з причини порушення цього Договору.
8.4. У разі, якщо належне виконання сторонами справжніх Умов неможливо в силу об'єктивних причин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти (стихійні лиха, зміни поточного законодавства України, дії органів державної влади та управління, військові дії всіх видів і т. Д.) , то жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування заподіяних неналежним виконанням або невиконанням цього Договору збитків (включаючи втрачену вигоду).
8.5. Відповідальність за дотримання Закону України «Про авторське право і суміжні права» лежить на керівниках творчих колективів.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Виконавець має право, при необхідності, залучати для надання Послуг треті особи, що мають відповідну угоду з Виконавцем.
9.2. Найменування і нумерація статей цього Договору наведені для зручності прочитання і не мають значення при тлумаченні його умов.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набуває чинності з моменту, зазначеного в п. 3.3 цього Договору, і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.
11. СПОРИ СТОРІН
11.1. Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін. У разі якщо суперечки та розбіжності не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.
12. РЕКВІЗИТЫ
ФОП Рябченко Д.В.
61075, М. Харків, пр. Арх. Альошина, 18-76
Ід. номер: 2618500959